G1043

G1043

Dark Grey

Chrome

Polish Face / Black

 

20×8.5

22×8

24×9.5